Jazyk : Čeština

Nákupní košík

0 položka(y) - 0,00Kč
Váš nákupní košík je prázdný!
Categories

Obchodní podmínky

 

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Pinito boutique, s.r.o. Internetový obchod je provozován  na internetové  adrese: www.pinitoboutique.com. Nákupem v internetovém obchodě se rozumí, nebude-li stanoveno jinak, nákup učiněný prostřednictvím těchto stránek, s odkazem na ně, či jakoukoliv jinou formou učiněnou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, telefon atd.).

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené v internetovém obchodě. Každému kupujícímu jsou známé, a tedy tento se s nimi může podrobně seznámit před tím, než učiní návrh na uzavření kupní smlouvy, tedy před tím, než učiní každou konkrétní objednávku. Učiněním návrhu na uzavření kupní smlouvy každý kupující vyslovuje bezvýhradného souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Pinito boutique, s.r.o., se sídlem Gorazdova 332/20 Praha 2: IČO  25735331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd C vl. 65493. 

Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění změn a doplňků. Pokud kupujícím není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků.

Kupní smlouva

Objednávka zboží kupujícím učiněná v internetovém obchodě je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Návrh na uzavření kupní smlouvy je činěn bez stanovení lhůty k jeho přijetí ze strany prodávajícího.

Návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká, pakliže bude kupujícímu ze strany prodávajícího doručen projev vůle, který lze považovat za odmítnutí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn odmítnout návrh na uzavření kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodů.

Návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká také v případě, že není přijat prodávajícím v přiměřené době poté, co byl prodávajícímu takový návrh doručen. Přiměřenost je třeba posuzovat i s ohledem na specifičnost zboží, zjištění jeho dostupnosti, možné technické problémy komunikačních prostředků (výpadky serverů atd.), dobu, kdy je návrh na uzavření kupní smlouvy činěn (soboty, neděle, státem uznané svátky) apod.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je ze strany prodávajícího přijat návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího, když tímto okamžikem se rozumí doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy (tedy tehdy, kdy již přijal návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího) odstoupit bez dalšího vždy, když: zboží se již nevyrábí, nedodává či se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, a nebo byla při expediční kontrole nalezena vada zboží, u kterého již není na skladě další kus. V případě, že tato situace nastane, prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu odstoupení od kupní smlouvy a zároveň ho bude neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu (zejména za účelem nalezení možné alternativy pro kupujícího, sdělení čísla účtu či adresy pro zpětné zaslání již zaplacené kupní ceny či její části apod.). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu celá tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu a to jednou z forem níže uvedených platebních podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávajícímu se zajištěním zboží pro kupujícího - jeho rezervací, jeho balením, skladováním, expedicí a dodávkou kupujícímu vzniká cela řada nákladů (ušlý zisk, balné, skladné, poštovné, dopravné, pojistné atd.) a tím i škoda v případě, že kupující zboží nepřevezme. Nastane – li tato skutečnost, potom bude prodávajícím postupováno následovně: prodávající poté, co se mu zaslané (a kupujícím objednané) zboží vrátí (jako nevyzvednuté či nepřevzaté i při opětovném pokusu o doručení), upozorní na tuto skutečnost kupujícího s tím, že tímto vzniká prodávajícímu právo na úhradu smluvní pokuty, které zaniká v případě, kdy kupující ve lhůtě nejpozději 7 dnů zaplatí prodávajícímu vynaložené náklady na dopravu a případné náklady na dobírku u nepřevzaté zásilky.

Pokud se prodávající a kupující dohodnou na opětovné zásilce na adresu udanou kupujícím v okamžiku jím činěného návrhu na uzavření kupní smlouvy, bude zboží zasláno až po úhradě vynaložených nákladů na dopravu a případně na dobírku u první nepřevzaté zásilky.

Pakliže kupující neuhradí vynaložené náklady na dopravu a případné náklady na dobírku při prvním doručení a nebo ani při opětovné zásilce  nebude zboží kupujícím převzato, může prodávající odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. a pakliže tak učiní, je oprávněn si oproti případné pohledávce kupujícího na vrácení již zaplacené kupní ceny či její části jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí (nevyzvednutí) zásilky ze strany kupujícího. V případě, že prodávající od kupní smlouvy neodstoupí, tato se má dále za platnou a účinnou, prodávající je oprávněn si ponechat již zaplacenou kupní cenu či její část, když zboží bude pro kupujícího uskladněno v prostorách prodávajícího. Prodávající je v takovém případě vždy oprávněn se domáhat po kupujícím uhrazení kupní ceny nebo její části včetně příslušenství, skladného, smluvních pokut či náhrady škody mu tímto postupem (resp. nutností ho realizovat) vznikla.

Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH.

 

Platební podmínky

l platba pouze bankovním převodem

l platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího)

 

NEJSME PLÁTCI DPH

 

 

Dodací podmínky

 

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3-5 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky. V případě platby převodem, se zboží odesílá po přijetí této platby na účet prodávajícího(je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). Dodací lhůta je obvykle 7 až 10 pracovních dnů, není-li uvedeno či dohodnuto jinak.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

osobní odběr

doručení PPL

jiné (dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím, např. expresní služba)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená  kupujícím v elektronické objednávce.

Dopravné v rámci ČR je stanoveno paušálem.

Náklady na přepravu do zahraničí se řídí a účtují dle aktuálního sazebníku vybrané přepravní společnosti.

 

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Odstoupení od smlouvy kupující doručí na adresu sídla prodávajícího PINiTO boutique s.r.o., Gorazdova 332/20, 120 00  Praha 2. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 Peníze budou odeslány v co nejkratší lhůtě po obdržení zásilky, maximálně do 30 dnů. Peněžní částa je převáděna pouze převodním příkazem.


Důvěrnost dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 


Reklamační řád

 

Reklamaci vám vyřídíme písemně nebo osobně (po telefonické domluvě) na adrese:

 

PINiTO boutique s.r.o.

Gorazdova 332/20

120 00  Praha 2

tel. 606 573 727

     

email: info@pinito.cz

 

Jak postupovat u reklamace

Kontaktujte nás a popište nám problém, který se zbožím máte. Sdělíme vám úplné a odborné informace a budeme vás informovat, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.


Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Kupní smlouva je smlouvou spotřebitelskou, neboť na jedné straně je kupující – spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající je obchodní společnost PINiTO boutique s.r.o., se sídlem Gorazdova 332/20, 120 00  Praha 2, IČ: 25735331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 65493. PINiTO boutique s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Zákazníkem našeho obchodu je kupující – spotřebitel.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Vedle běžného opotřebení nelze reklamovat ani závadu, která byla způsobena vlastním zaviněním (např. mechanické poškození) či nedodržením pravidel a zásad správného používání a údržby.

Reklamace se nevztahuje zejména na:

l závady způsobené nesprávným zacházením (vytržené druky, rozbité zipy),

l závady způsobené neodbornými opravami,

l vyblednutí – resp. změnu barvy způsobenou nesprávným praním nebo vystavení dlouhodobému slunečnímu svitu,

l vady způsobené opotřebením – prodřením.

Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečných odkladů, ihned jakmile se vada objeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Zakoupené zboží musí být řádně skladováno, ošetřováno a udržováno. Na reklamaci lze převzít pouze zboží, které je řádně očištěno a hygienicky nezávadné. Nesplnění těchto podmínek může být důvodem pro odmítnutí převzetí zboží k reklamačnímu řízení.

Na žádost spotřebitele-kupujícímu je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu) obsahující údaje jako záruční list.

 

Pokud nastane rozpor s kupní smlouvou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel-kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.


Spotřebitel - kupujícíje oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci v nejkratším možném termínu max. do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel-kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel – kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Pokud se při posouzení reklamace dojde k závěru, že opotřebení věci bylo způsobeno jejím obvyklým užíváním nebo pokud byla závada způsobena vlastním zaviněním, kupující hradí náklady spojené s přepravou této věci týkající se reklamačního řízení.

Pokud je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující je povinen zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy konkrétního zboží. Prodávající po řádném vyřízení reklamace informuje kupujícího o závěru reklamačního řízení .

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně provozovny na výše uvedené reklamační adrese.


Zodpovědnost dopravce

Zákazník je povinen zkontrolovat při převzetí zboží obal zásilky a zároveň prověřit, zdali nedošlo také k poškození přepravovaného zboží. Za poškození či ztrátu zásilky během přepravy nese zodpovědnost přepravce a zároveň se při případné reklamaci postupuje dle reklamačních podmínek přepravce. Zákazník informuje prodávajícího o skutečnostech týkajících se poškození či ztráty zboží během přepravy.


Prodej ve stálé provozovně

Je-li zboží zakoupeno v prostorech podnikání dodavatele -prodávajícího (v kamenném obchodě či ve stánku) a je bez vad, potom zaniká kupujícímu možnost odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. října 2012. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.